Meno mokykla žlugdoma?

0

„Atspindžių“ redakciją pasiekė Kaišiadorių meno mokyklos tarybos kreipimasis, adresuotas ne tik laikraščiui, bet ir rajono vadovams. Jame mokyklos taryba išsako savo nuogąstavimus dėl tolesnio mokyk­los likimo:

„Kaišiadorių Meno mokykla įsteigta 1964 metais. 2014 m. mokyklos bendruomenė minėjo 50-metų jubiliejų.

2015-2016 mokslo metų pabaigoje Meno mokykloje mokėsi 494 mokiniai.

Be tiesioginio mokymosi proceso, čia vykdoma ir platesnio masto veikla. Drįstame pateikti tik keletą skaičių per paskutinius metus: 2015 m. mokiniai ir mokytojai dalyvavo 32 festivaliuose-konkursuose; mokykla savo lėšomis surengė 5 konkursus-festivalius. Pasiekimai: 3 Grand Prix, 19 respublikinių laureatų, 4 tarptautiniai laureatai.

2016 m. liepą Meno mokyklos kolektyvai bene vieninteliai (su Kaišiadorių Kultūros centro kolektyvu „Žilvita“) atstovavo savivaldybei Moksleivių dainų šventėje (4 chorai (130 mokinių), 10 akordeonistų, 21 liaudies instrumentų orkestro dalyvis ir kanklininkų ansamblis, pučiamųjų instrumentų orkestras (24 mokiniai).

Visai neseniai, gruodžio pradžioje, Austrijos sostinėje Vienoje vyko pirmasis tarptautinis fortepijono ir kamerinių ansamblių konkursas „ Edelveisas“. Meno mokyklos mokiniai, vedami mokytojos Daivos Pilkienės, ir čia sugebėjo pagarsinti Kaišiadoris, parsivežė dar vieną diplomą ir dar vieną pirmą vietą.

Atkreipiame dėmesį, kad moksliniais tyrimais yra įrodyta, jog vaikai, besimokantys meno mokyklose ar lankantys meno būrelius, yra disciplinuotesni, gebantys planuoti ilgalaikius tikslus ir galiausiai juos pasiekti. Mokymasis groti, dainuoti, šokti ar tapyti yra pareiga – nuolat privalai pasiruošti šioms pamokoms, repetuoti namie. Pagaliau, šie vaikai tikslingiau leidžia laiką, palyginus su kitais bendraamžiais.

Meno mokykloje siekiama pačių aukščiausių tikslų – vaikų ir visuomenės gerovės. Tačiau realūs rajono savivaldybės tarybos veiksmai ne tik kad neremia šios gerovės kūrimo, bet ir sistemingai siekia ją sugriauti – Meno mokyklos finansavimas mažėja nuo 2006 metų. O nuo 2017 m. savivaldybė ketina finansuoti tik Meno mokyklos darbuotojų darbo užmokestį, o visas kitas išlaidas (ūkio išlaikymo, transporto, patalpų nuomos ir kt.) ruošiasi perkelti ant mokinių tėvelių pečių.

2012 m. gruodžio 27 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu lavinimo mokestis sumažintas šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vienas iš tėvų miręs. 2015 m. šia mokesčio lengvata naudojosi 148 mokiniai. Tačiau lengvata nekompensuojama iš savivaldybės biudžeto, o perkeliama ant mokinių tėvelių, mokančių pilną kainą, pečių. Dėl šios priežasties dabar mokestis už mokslą Meno mokykloje yra didesnis negu kitų miestų ir rajonų meno mokyklose (Širvintų-11,58 €., Jonavos-11€; Ignalinos-4 €; Jurbarko-14 €).

Taip pat mažėja ir pedagoginė norma Kaišiadorių Meno mokykloje: 2006 m. ji 79,9; 2015 m. – 60,12; 2016 m. sausio mėn. – 57,12,o nuo 2016 rugsėjo liko vos 54,26 pedagoginės normos.

Pedagoginės normos mažėjimas reiškia, kad mažėja valandos, skirtos vykdyti programoms pagal ugdymo planą, sumažėja ir taip menkos galimybės mokytis antro instrumento specialybės. Viena iš šio mažinimo pasekmių: 1 kl. mokiniams ugdymo plane vietoj 1 val. muzikavimo palikta 0,5 val. Tai sveiku protu nesuvokiama. Juk visiems yra suprantama, kad norint groti, reikia apšilti, o apšilus, vadovaujantis tokiu laiko paskirstymu, jau reikia eiti namo.Kyla klausimas: kada mokytis groti?

Daugelis kitų savivaldybių siekia, kad jose išsiugdytų kuo daugiau protingesnių ir visapusiškai išlavėjusių vaikų, kad jie užaugę sugebėtų sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę ir tą vertę norėtų kurti ne kur nors užsienyje, bet čia Lietuvoje, mūsų rajone.

Dar prieš dešimtmetį savivaldybių ir valstybines muzikos, dailės, šokio ir teatro meno mokyklas bei studijas lankė kiek daugiau nei 37 tūkst. vaikų, o šiuo metu jau beveik 40 tūkstančių, nežiūrint į tai, kad bendras mokyklinio amžiaus vaikų skaičius per šį dešimtmetį Lietuvoje sumažėjo daugiau nei trečdaliu: nuo 565 tūkst. (2004 m.) iki 357 tūkst. (2014 m.).

Tačiau ignoruojant šias tendencijas ir vietoje to, kad būtų planuojama ir ieškoma būdų, kaip dar daugiau vaikų pritraukti į Meno mokyklą, rajono savivaldybės strateginiame plane nustatytas mažėjantis mokinių skaičius: 2015-2016 mokslo metais mokėsi 494 mokiniai, 2016 m. – 430, 2017 m. – 400, 2018 m. – 370. O tai reiškia, kad mažėjant finansavimui iš savivaldybės biudžeto, dar mažės ir įmokos iš lankančių mokyklą mokinių tėvų dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, kas sąlygos arba Meno mokyklos uždarymą, arba bus dar labiau keliamas mokestis už mokslą.

Visa tai apibendrinus darytinos išvados: sąmoningai arba nesąmoningai yra siekiama sužlugdyti Meno mokyklą; mažinamas Meno mokyklos prieinamumas; rajono savivaldybės administracijai ir tarybai protinga vaikų karta yra neparanki ir nereikalinga; siekiama grįžti prie pilkos masės visuomenės, nes ją lengviau valdyti, taip pat lengviau prieš ją pateisinti savo nusikalstamai neatsakingos finansinės ir ekonominės veiklos pasekmes, o apie Jūsų atsakomybę už šias veiklas mes galime tik pasvajoti.

Norėtume priminti, gerbiamieji, kad biudžetą skirstote ne iš savo, o mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, todėl privalote atsižvelgti ir į mūsų poreikius. Perkate prabangius automobilius iš salono, siuntinėjate seniūnus į šaltuosius kraštus semtis laidojimo patirties (seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Suomijoje ir Švedijoje“), ruošiatės restauruoti svetimą turtą – žydų sinagogą Žiežmariuose, statote aikštę bažnyčiai, t.y., taškote dešimtis, šimtus tūkstančių eurų į dešinę ir į kairę. Mes nemanome, kad biudžete turime krūvas atliekamų pinigų, nes kai tik ateina laikas jį skirstyti, tai pirma ir pagrindinė priežastis, dėl kurios mažinamas Meno mokyklos finansavimas – piniginių lėšų trūkumas.

Kadangi mums rūpi ne tik mūsų vaikų, bet ir visos Lietuvos ateitis, norime paklausti rajono savivaldybės Merą, Tarybos narius, administracijos direktorių:

Ar jūs tikrai siekiate uždaryti Kaišiadorių Meno mokyklą ir kodėl?

Jeigu Kaišiadorių Meno mokyklos uždarymas ne Jūsų tikslas, tai reikalaujame: grąžinti 60,12 pedagoginę normą, kad butų užtikrintas ugdymo plano vykdymas; nustoti planuoti mažėjantį mokinių skaičių Meno mokykloje ir ieškoti būdų kaip pritraukti daugiau vaikų; užtikrinti antro muzikos instrumento mokymąsi visiems norintiems mokiniams; suteikti teisę rengiant ir organizuojant konkursus įsivesti dalyvio mokestį; skirti lėšų įdiegti elektroninį dienyną;paremti šeimas, kurios į mokyklą leidžia du ir daugiau vaikų; užtikrinti pilną (ne tik darbo užmokesčio, bet ir visų ūkio išlaidų, transporto, patalpų nuomos kitose mokyklose) finansavimą iš savivaldybės biudžeto; pilnai kompensuoti socialiai remtinų šeimų nepriemokas iš savivaldybės biudžeto;

Pagrįsti, kokiu pagrindu ir dėl kokių priežasčių tas pats mokestis Kūno Kultūros ir Sporto centre sudaro tik 1% minimalios mėnesinės algos dydžio, o Meno mokykloje net 4%? Šiandien nėra aišku, dėl kokių priežasčių egzistuoja toks didelis atotrūkis tarp savivaldybės nustatomų įkainių už analogiškas paslaugas, nėra aišku, kokios svarbios aplinkybės verčia nustatyti reikšmingai didesnius įkainius už meninį vaikų ugdymą, tokiu būdu diskriminuojant tas šeimas, kurios siekia meninio savo vaikų lavinimo; pateikti palyginamuosius skaičius, kokia suma savivaldybė remia vieną Kūno Kultūros ir Sporto centro mokinį ir vieną Meno mokyklos mokinį.

Tikimės Jūsų supratingumo ir bendradarbiavimo.“

Redakcijos prierašas: Meno mokykla iš valdžios institucijų atsakymo į savo kreipimąsi kol kas dar nėra gavę. Apie tai sausio 26-osios savivaldybės tarybos posėdyje priminė tarybos narys Vytautas Silvanavičius. Atsakydamas tarybos nariui, administracijos direktorius Č. Neviera informavo, jog šiuo metu Meno mokykloje vyksta patikrinimas, Mokyklos taryba informuota, jog atsakymas į kreipimąsi bus pateiktas patikrinimui pasibaigus. Artimiausiu metu šį klausimą žada svarstyti savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitetas.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

keturi − 2 =