Ar visiems įstatymai vienodi?

8

Virginijus ValentinavičiusMūsų meras Vytenis Tomkus mėgsta pakomentuoti įvykius vykstančius Kaišiadorių savivaldybės politinėje arenoje. Savo komentaruose niekada neužmiršta paminėti apie įstatymų laikymąsi, jų taikymą visiems vienodai, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, darbo pobūdžio ir atsakomybės laipsnio. Savivaldybės tarybos posėdžio, įvykusio 2018m spalio 26 d., metu buvo atkreiptas dėmesys į tarybos narės Daivos Nasevičienės ir jos sutuoktinio valstybės tarnautojo Žaslių seniūno Mindaugo Nasevičiaus galimai pažeistą Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą. Mano vardu Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau VTEK) buvo išsiųstas prašymas tai ištirti. VTEK savo atsakyme pavedė atitinkamai Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijai „pagal įstatymo nuostatas įvertinti D. Nasevičienės ir M. Nasevičiaus elgesį, t. y. konkrečiai ir aiškiai konstatuoti, ar jie pažeidė (nepažeidė) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas, spręsdami klausimus, susijusius su jiems artimu asmeniu. VTEK-ja konstatavo, kad „pagal įstatymo 2 str 5 d., valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sesuo bei sutuoktinio sesuo laikytini jiems artimu asmeniu“. Šis įstatymas „įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka
vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra (3 str. 1 d. 2 p.). Įstatymas nustato nusišalinimo tvarką ir draudimą asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus , kurie sukelia interesų konfliktą (Įstatymo 11 str. 1 d.). Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo , svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą arba kolegialią savivaldybės instituciją (tarybą V. V.), kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (Įstatymo 11 str. 2 d.) Nei prieš, nei posėdžio metu D. Nasevičiėnė ir M. Nasevičius neinformavo nei tarybos nei mero apie esamą interesų konfliktą, dalyvavo svarstyme, o tarybos narė dar ir balsavime, nors vieno iš tarybos narių buvo įspėta apie galimą interesų konfliktą.

2019 01 03 d. dalyvavau Kaišiadorių rajono savivaldybės etikos komisijos posėdyje, kurio darbotvarkėje buvo tarybos narės D. Nasevičienės elgesio svarstymo klausimas. Posėdžio metu atsiskleidė komiteto pirmininko Kęstučio Jakelio, narių R. Kubiako ir A. Anužio nihilistinis požiūris į mūsų valstybės priimtus įstatymus, jų laikymąsi bei taikymą skirtingoms žmonių kategorijoms. Iš šių politikų pasisakymų aš aiškiai supratau, kad politiniai susitarimai leidžia nusispjauti į įstatymo nuostatas ir patį įstatymą interpretuoti, kaip palankiau patiems politikams. K. Jakelio buvo pasiūlyta pripažinti, kad D. Nasevičienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo. Komisija balsų dauguma (Dalyvavo 8,balsavo:„Už“-5, „Prieš -1(K. Moroza), susilaikė – 2) nutarė, kad tarybos narė nepažeidė įstatymo!

Mes ne prieš bendruomenių veiklą puoselėjant aplinką, ar atkuriant kultūros paveldo vertybes, bet tai turi būti atliekama laikantis įstatymų, taip kaip reikalaujama iš visų mūsų eilinių piliečių. Kodėl politikai laiko save kitokiais ir leidžia sau pažeidinėti tuos įstatymus? Toks elgesys ne tik neteisingas visų mūsų atžvilgiu, bet ir neteisėtas.

Virginijus Valentinavičius

8 KOMENTARAI

  1. Žmogelis rašinėja ko nesupranta. Žmonės kalba, kad pats iš pirmos santuokos galimai vaikų neišlaikė po skyrybų?

  2. Daiva ir Mindaugai, palinkėkite jūs jam ramybės,nes jis netelpa savo kailyje.Įdomu,ka sis zmogus veikia,kad turi tiek laisvo laiko lankytis kiekviename tarybos posedyje. O paskui savo subjektyvias isvadas skelbia viesai.kam tai idomu? Tik jam paciam.

  3. Tai šen tai ten,tai Žiežmariuose,tai Žasliuose,tai Paparčiuose,tai senamiesty,tai pasakoj su lapute,tai lėktuve į Amerika.Ateina genijai ir vėl išnyksta,bet čia turbūt “ateis jau visiems laikams”. Jei tik sulauksime kada ateis.

  4. Virginijau, pirma reikia įsitikinti ar pažeidė viešuosius interesus, o tik po to rašyti, o ne atvirkščiai.
    Pasirodo nepažeidė, o iš tavo pusės gavosi pletkai ir apkalbos per visą rajoną. Apšmeižei žmones, o ar atsiprašei…. Būtų gerei, kad nustotum varyti ant mero, Nasevičių ir kitų garbingų žmonių…..

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

dvidešimt − dvylika =