Po pralaimėto teismo – kaltųjų paieškos

2

Romualda Suslavičienė

Apie plačiai nuskambėjusią nesėkmę – savivaldybės pralaimėtą teismą, „Atspindžiai“ jau rašė straipsnyje „Pralaimėto teismo kaina – beveik 5 tūkst. eurų iš savivaldybės kišenės“.

Trumpai priminsime, jog pasibaigus atviram viešųjų pirkimų konkursui „Kompostavimo konteinerių pirkimas“ (planuota įsigyti 4 tūkstančius ne mažesnės nei 0,90 kub. m talpos kompostavimo konteinerių) iš 6 pretendentų savivaldybėje sudaryta Viešųjų pirkimų komisija laimėtoja paskelbė UAB „ESE Baltija“. Šį komisijos sprendimą viena iš pralaimėjusių įmonių – UAB „Bio Waste Technologies“, apskundė teismui. Pagrindinis argumentas buvo tai, kad pirkimo sąlygose nurodyta, jog kompostavimo konteinerio pagrindinių (laikančiųjų) sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 5 milimetrai, atskirų konstrukcijų (pvz. – dangčio – ne mažesnė nei 4,5 mm), tuo tarpu ieškovei UAB „BioWaste Technologies“ tapo žinoma, jog paskelbtos laimėtojos UAB „ESE Baltija“ siūlomi kompostavimo konteineriai Thermo King 900 neatitinka pirkimo techninės specifikacijos reikalavimo – jų konteinerių Thermo King 900 sienelės plonesnės nei 5 mm.

Kauno apygardos teismas buvo negailestingas – jis panaikino savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir dar priedo priteisė 4 tūkst. 830 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Taigi – kaip mėgstama sakyti, iš mokesčių mokėtojų kišenės vėjais paleista beveik 5 tūkstančiai eurų. Tačiau svarbu ir kitkas – laikas eina, o projekto įgyvendinimas dėl apmaudžių klaidų stovi vietoje.

Kas dėl to kaltas?

Tai aiškinosi savivaldybės Centralizuoto vidaus audito tarnyba, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlikusi patikrinimą. Jo tikslas – išanalizuoti savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas ir siūlyti tuos trūkumus pašalinti.

Atlikto vidaus audito ataskaita – tikrai verta dėmesio, tad pasklaidykime ją kartu.

Egzistavo susitarimas?

Prieš perkant kompostavimo konteinerius, įvyko dar vienas viešasis pirkimas, kuris, beje, nebuvo įtrauktas nei į 2016 m. savivaldybės administracijos, nei Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus viešųjų pirkimų planus – tai techninės specifikacijos parengimo paslauga. Populiariai kalbant, nutarta pasamdyti įstaigą, kuri parengtų dokumentą, kaip turi atrodyti, kokius reikalavimus atitikti planuojami įsigyti kompostavimo konteineriai.

Vykdant šį mažos vertės pirkimą (sutarties kaina – 4800 €) buvo pasirinkti trys tiekėjai, kurie pakviesti pateikti savo pasiūlymus. Deja, kodėl buvo pasirinkti būtent jie, liko neaišku, nes audito metu nei pirkimą inicijavę, nei organizavę darbuotojai nepateikė rinkos tyrimo, kurio pagrindu nuspręsta kviesti tiekėjus, dokumentų.

Audito ataskaitoje pastebėta, jog „…tiekėjams išsiųstos pirkimo sąlygos nebuvo pasirašytos. Su šiomis sąlygomis buvo išsiųsta Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos parengimo paslaugos pirkimo techninė užduotis (toliau – techninė užduotis), pasirašyta projekto vadovo ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (…). Išsiųstoje techninėje užduotyje nebuvo nurodyti bent minimalūs techniniai reikalavimai kompostavimo konteineriams (pvz. talpa, konstrukcija, kt.)“, kas rodo, jog mūsiškiai specialistai jokių pageidavimų neturėjo…

Viešųjų pirkimų skyrius 2016 metų spalio 24 dieną užklijuotuose vokuose gavo pasiūlymus, tačiau jų neužregistravo eilės tvarka pagal gavimo laiką. Sutikime, jog tai padaryti būtų buvę sudėtinga: nors pasiūlymus teikė dalyviai, kurių registracijos adresai yra skirtinguose miestuose (Kaune, Vilniuje, Joniškyje), visi pasiūlymai vienu kartu buvo išsiųsti iš to paties Lietuvos pašto Kauno skyriaus… „Egzistavo rizika dėl galimo dalyvių konkurencinio susitarimo pateikiant pasiūlymus“, – taip šį faktą vertina Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovė Gražina Lukauskienė, kuri konstatavo ir daugiau neatitikimų teisės aktams.

Paslauga buvo nupirkta 2016 m. lapkričio 2 dieną, tačiau net nebuvo suformuota pirkimo byla, jai nesuteiktas registracijos numeris…

Išvada – komisijos darbas „neblizga“

Turint rankose parengtas technines specifikacijas, žengtas ir antras, žymiai platesnis žingsnis – pradėtas organizuoti Kompostavimo konteinerių viešasis pirkimas. Tai – didelis pirkimas, nes planuojamos sutarties vertė siekia 338 tūkst. €.

Kompostavimo konteinerių pirkimą vykdė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Viešųjų pirkimų komisija, kurios pirmininku paskirtas administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Iš audito ataskaitos, kurioje įvertinti visi komisijos veiksmai, galima daryti išvadą, jog darbas daugelyje vietų „šlubavo“. Štai, pavyzdžiui, nustatyta, jog praėjusių metų kovo 14 dienos protokolu be numerio komisija nurodo kompostavimo konteinerių pirkimą vykdyti atviro konkurso būdu, pasiūlymus vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. Tame 14-os (įsidėmėkime – 14-os dienos) protokole rašoma, kad pirkimų iniciatorė Viešųjų pirkimų komisijai tą pačią dieną pateikė paraišką kompostavimo konteinerių pirkimui. Viskas būtų gerai, išskyrus viena – paraiškoje jos surašymo ir derinimo data yra kovo 15-oji – viena diena vėliau, nei paraišką gavo komisija… Kyla pagrįstų abejonių, ar posėdis apskritai vyko, ar surašytas tik protokolas…

Nors komisijos darbo reglamentas nurodo, kad privalu nagrinėti, vertinti, lyginti pateiktus pasiūlymus, audito metu negauta jokių rašytinių įrodymų, kad tai buvo daroma: kad buvo vertinta pateiktų pavyzdžių atitiktis pasiūlymuose nurodytiems dokumentams bei pirkimo techninės specifikacijos kriterijams.

Žinoma, tai nereiškia, jog sprendimai buvo priimti „iš lempos“ – savivaldybės administracijos pastato trečiajame aukšte lankytojai kurį laiką galėjo matyti neįprastą vaizdą: čia pastatytus kompostavimo konteinerius, kuriuos, be abejo, komisijos nariai apžiūrinėjo. Tačiau reikia pripažinti, kad dokumentai nebuvo sutvarkyti taip, kaip dera. „Komisijos nariai žodžiu nurodė, kad pateiktus pavyzdžius apžiūrėjo, tačiau atskiro Komisijos posėdžio priimti sprendimui – ar pateikti pavyzdžiai atitinka pasiūlymuose nurodytiems dokumentams, nekvietė ir procedūros neprotokolavo“. Nebuvo ir dokumento, įrodančio, jog iki pirkimo sutarties sudarymo visi dalyviai būtų galėję susipažinti su pateiktais pavyzdžiais (t.y. kompostavimo konteineriais – aut. past.)“, – rašoma Audito ataskaitoje.

Perkant didelės vertės turtą, laikytis teisės aktų procedūrų labai svarbu – juk rizikuojama didelėmis sumomis. Tačiau šį kartą, kaip nustatė auditorė, komisija nesilaikė reglamento ir protokole nenurodė nei komisijos narių pasisakymų svarstomu klausimu, nei sprendimo motyvų (pagrindo bei argumentų), neįvardinti kiekvieno komisijos nario sprendimai – už ir prieš – svarstomu klausimu. Dar daugiau – glumina audito ataskaitoje pateiktas faktas, jog „buvo nustatyta, kad nei viename komisijos posėdyje nė vienas komisijos narys nepasisakė, nepareiškė savo nuomonės savo svarstomais klausimais. Komisijos protokoluose balsavimo rezultatai nurodyti neįvardinant kiekvieno komisijos nario sprendimo (už ir prieš)“.

Sutikime, jog tai – daugiau negu keista.

Be abejo, tinkamai atlikti viešąjį pirkimą yra gana sudėtinga – juk savivaldybės administracijos darbuotojai, pakviesti dirbti komisijoje, negali tapti visų sričių specialistais, be jokių sunkumų „kremtančiais“ techninių specifikacijų kriterijus, nurodytus perkamiems gaminiams ar paslaugoms – juk pirkimų būna daug ir įvairių. Tačiau tam tikslui ir yra reglamentas, kurio vienas iš punktų aiškiai nurodo: „Komisiją sudariusios organizacijos sutikimu, kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių dalyvių ar kandidatų pasiūlymams nagrinėti“. Šia teise komisija nepasinaudojo ir dėl jos į savivaldybės administraciją nesikreipė, nors atliekant auditą teigė, jog be specialių žinių nebuvo galima tinkamai įvertinti pirkinių – šiuo atveju –kompostavimo konteinerių – atitikties pasiūlymuose nurodytiems dokumentams bei techninės specifikacijos kriterijams.

(Bus daugiau)

2 KOMENTARAI

  1. Kalbama, kad savivaldybė teisme bylą pralošė ir prieš buvusį rajono architektą – kas dėl to kaltas ir kiek ten kainavo savivaldybei? Kažkaip nieko niekur apie tai nerašoma…

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

dešimt + šešiolika =