ES miestai ir regionai siekia darnaus vystymosi tikslams (DVT) suteikti vietos atspalvį

0


Mero Ričardo Malinausko kvietimu (LT / PES) Druskininkuose surengtas 23-iasis Ekonominės politikos komisijos posėdis ir konferencija dėl darnaus vystymosi tikslų.

Dalyvauti Europos regionų komiteto (RK) Ekonominės politikos komisijos (ECON) renginiuose į šį Lietuvos kurortinį miestelį atvyko daugiau kaip 100 išrinktų politikų iš visos ES. Diskutuota apie ES mokesčių politikos peržiūrą siekiant kovoti su mokesčių slėpimu, apie būtinybę didinti Europos pramonės pasaulinį konkurencingumą ir apie vietos bei regionų lygmeniu darnaus vystymosi tikslų (DVT) keliamus iššūkius bei galimybes. Artėjant gegužės mėn. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams ir didėjant susirūpinimui dėl populizmo ir „Brexit’o“ baigties, miestai ir regionai tebėra pokyčių skatintojai, susiejantys pasaulinius iššūkius su vietos realijomis, kad visiems piliečiams būtų užtikrinta geresnė Europa.

Paskelbdamas konferencijos „Darnaus vystymosi tikslai vietos lygmeniu. Kaip miestai ir regionai prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo?“ pradžią, Druskininkų meras ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pirmininkas Ričardas Malinauskas (LT / PES) pareiškė: „Mūsų miestas rodo ekonominio ir socialinio atsigavimo remiantis darnaus vystymosi modeliu pavyzdį. Nuo 1794 metų Druskininkai, turintys daug mineralinio vandens šaltinių, yra populiarus sveikatinimo kurortas. Mes didžiuojamės tuo, kad taikant plataus dalyvavimo požiūrį 2000 metais pradėtas įgyvendinti darnaus verslo planas sustabdė turistų skaičiaus mažėjimo tendencijas ir sudarė sąlygas 2018-aisiais pasiekti 340 000 turistų per metus lygį.“ Konferencijoje buvo pristatyti su DTV įgyvendinimu susiję iššūkiai ir būsimos kryptys.

RK ir EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) neseniai atliko vietos ir regionų valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų apklausą dėl DVT. Daugiau kaip 90 proc. iš 400 respondentų sutinka, kad ES turėtų parengti Europos ilgalaikę strategiją siekiant įtraukti DVT į visas politikos sritis. 58 proc. nurodė, kad jie šiuo metu siekia įgyvendinti DVT ir jau yra nustatę rezultatų vertinimo rodiklius.

Nariai vieningai priėmė nuomonės projektą „Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – ES ilgalaikės strategijos dėl tvarios Europos sukūrimo iki 2030 m., pagrindas“. Ši nuomonė dėl DVT yra RK indėlis, parengtas dėl 2019 m. sausio mėn. paskelbto Europos Komisijos diskusijoms skirto dokumento „Darni Europa – iki 2030 m.“.

Nuomonės pranešėjas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys ir Lietuvos delegacijos RK vadovas Arnoldas Abramavičius (LT / EPP) nurodė: „Atsižvelgiant į tai, kad 65 proc. iš 169 uždavinių, nustatytų siekiant 17 darnaus vystymosi tikslų, negalima įgyvendinti be vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo (JT), šiuo požiūriu mes neabejotinai esame svarbūs veikėjai. Nors mes palankiai vertiname Europos Komisijos plataus masto diskusijoms skirtą dokumentą, jo tikslus ir terminus, mums reikia šalių ir regionų lygmeniu diferencijuotų uždavinių, kad darnaus vystymosi tikslai būtų pasiekti vietoje. Raginame ES institucijas ir valstybes nares suderinti Europos semestrą su būsima sanglaudos politika, kad DVT būtų suteiktas vietos atspalvis, įskaitant teisiškai įpareigojantį partnerystės elgesio kodeksą, siekiant užtikrinti, kad sanglaudos investicijos būtų nukreiptos į vietos realijas ir iššūkius.“ Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. RK plenarinėje sesijoje.

Nariai priėmė nuomonės projektą „Siekiant veiksmingesnio ir demokratiškesnio ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo“. „Apmokestinimas neturėtų tapti silpnąja Europos integracijos grandimi, – kalbėjo nuomonės pranešėjas, Kuleno meras Christophe Rouillon (FR / PES). – Privalome užtikrinti sąžiningą mokesčių konkurenciją, suderintą su mūsų bendra ekonomine erdve, įskaitant taisykles dėl vidaus rinkos, valstybės pagalbos ir makroekonominio valdymo. ES fiskalinė politika turėtų būti grindžiama bendru ekonominiu suverenumu, o ne nacionalinių valstybių suvereniteto sumavimu. Tik visiškai ir veiksmingai surinktos mokestinės pajamos leis mūsų piliečiams teikti kokybiškas viešąsias paslaugas – nuo švietimo iki sveikatos priežiūros, nuo įperkamo būsto iki viešojo transporto.“

ES vietos ir regionų atstovų asamblėja pritaria tam, kad sprendimai dėl mokesčių būtų priimami ne vieningai, o kvalifikuota balsų dauguma. Nariai primena, kad mokesčių sistemos teisingumo užtikrinimas bendrojoje rinkoje ir tarptautinių bendrovių vykdomos žalingos mokesčių praktikos pažabojimas yra pagrindinis socialinio teisingumo šaltinis. Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. RK plenarinėje sesijoje.

Pramonės politikos srityje nariai priėmė nuomonės projektą „Teritorinis požiūris į ES pramonės politikos strategiją“. Nuomonės pranešėja, Pietų Olandijos provincijos vykdomosios tarybos narė Jeannette Baljeu (NL / ALDE) teigė: „Tik teritorinis požiūris į pramonės politiką, kuris orientuotas į pažangiąją specializaciją, gali sustiprinti vertės grandines ir padidinti Europos pramonės konkurencingumą pasauliniu mastu. Raginame programavimo laikotarpiu po 2020 m. stiprinti vietos ir regionines ekosistemas, taip pat tarpregioninius ir tarpvalstybinius tinklus ir branduolius. Turime paskatinti naujas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kad paspartintume technologines inovacijas ir švietimą siekdami paremti naujus įgūdžius, susijusius su mūsų pramonės skaitmeninimu.“ Nuomonė bus priimta 2019 m. birželio 26–27 d. vyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Bendroji informacija

Europos regionų komitetas yra ES vietos ir regionų išrinktų atstovų asamblėja, per kurią miestai ir regionai prisideda prie ES teisės aktų ir politikos formavimo. Lietuvos delegaciją Regionų komitete sudaro devyni nariai ir devyni pakaitiniai nariai.

2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino 17 darnaus vystymosi tikslų ir konkrečius uždavinius, kuriais siekiama panaikinti skurdą, apsaugoti planetą ir užtikrinti gerovę visiems. Šie tikslai įtraukti į naują darnaus vystymosi darbotvarkę – Darbotvarkę iki 2030 m. Kiekvienam iš 17 tikslų nustatyti konkretūs uždaviniai (iš viso 169), kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m. ES buvo pagrindinė jėga, skatinusi patvirtinti Darbotvarkę iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslus.

Europos regionų komitetas

V. Šimkūnienės nuotr.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

penkiolika − 10 =