bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 13 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Dėl nepritarimo planuojamoms statyboms
Janina Guščiūtė
2016-12-19

Kaišiadorių senamiesčio bendruomenė sunerimusi dėl planuojamų grandiozinių statybų Geležinkeliečių tako 7 sklype, kur numatyta socialinių nakvynės namų plėtra.
Bendruomenės nuomone, ši vieta  sklypo dydžio ir aplinkos atžvilgiu nėra pati tinkamiausia nei socialinių namų gyventojams, nei kaimynystės atžvilgiu – vietos gyventojams. Be to, dėl numatomų statybų bus išpjauti vieni seniausių Kaišiadorių mieto medžių beveik šimto metų senumo ąžuolai, kurie čia pasodinti 1928 metais Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmečio minėjimo proga.
Tikimės, kad įvertinus kreipimęsi nurodytus argumentus ir pasiūlymus, bus priimti racionalūs sprendimai. 
 

Kaišiadorių r. savivaldybės merui  
Kaišiadorių r. savivaldybės tarybai 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai 
Kaišiadorių socialinių paslaugų centrui
Projektuotojui UAB „Darbesta“ (darbesta1@gmail.com)
Projekto vadovei Vilmai Čekauskaitei (vilma@projectussecuris.lt) 
Kaišiadorių muziejui
Laikraščiui „Atspindžiai“ 

 

Mes, Kaišiadorių senamiesčio bendruomenės nariai, iš esmės nepritariame planuojamoms Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (namų) statyboms sklype, esančiame Geležinkeliečių tako 7Kaišiadoryse(Socialinio paslaugų centro statybos projektas, dalies pastato (un. Nr. 4992-2000-1015), ūkinio pastato (un. Nr. 4992-2000-1026), kiemo rūsio (un. Nr. 4992-200-1037), dalies kiemo statinio (4992-200-1048) griovimo projektas) (toliau – statybos projektas):  

1. projektiniu pasiūlymu teikiamame statybų projekte numatyta, kad vykdant šias statybas, bus nupjauti vieni seniausių Kaišiadorių miesto medžiai – ąžuolai, augantys čia beveik šimtmetį, kurie čia gyvenusių mūsų artimųjų buvo pasodinti Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmečio paminėjimo proga 1928 metais; 
2. projektiniu pasiūlymu teikiamame statybų projekte numatyta, kad vykdant šias statybas, bus sulygintas su žeme XIX a. istorinis geležinkeliečių statinys – rūsys, menantis Kaišiadorių kūrimosi istoriją 1862 metais tiesiant geležinkelio vėžę, ir kurių Kaišiadoryse belikę tik trys;
 
3. įgyvendinus projektiniu pasiūlymu teikiamų statybų projektą būsianti socialinė aplinka neužtikrins mūsų ir mūsų vaikų saugumo ir pablogins gyvenimo kokybę; 
4. projektiniu pasiūlymu teikiamo statybų projekto įgyvendinimas neužtikrins būsimų įvairių socialinių grupių asmenų namų gyventojų teisės gyventi kokybiškoje, švarioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje ir galimai pažeis teisės aktų, reglamentuojančių statinių esminių reikalavimų, statinių projektavimo reikalavimus: 
4.1. Projektinio pasiūlymo Aiškinamojo rašto 3 skyriaus „Bendrieji duomenys“ 3.3 punkte nurodyta, kad „tvarkomos teritorijos sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali, joje nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, nėra taršos ar triukšmo šaltinių.“ 

Ši nuostata vertintina kaip klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės. 
Kaišiadorių miesto teritoriją kerta transeuropinis IXB ir IXD geležinkelio koridorius. Miesto teritoriją kertantis geležinkelis ir už keleto kilometrų besidriekianti automagistralė Vilnius – Kaunas yra pagrindiniai taršos šaltini. 
Numatomi statyti įvairių socialinių grupių asmenims namai sklype Geležinkeliečių takas 7 nuo pastovaus ir stacionaraus triukšmo šaltinio – geležinkelio linijos, bus nutolę tik 54 metrų atstumu.  

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, triukšmas žmonių sveikatą veikia ne tik tiesiogiai, pavyzdžiui, pažeisdamas klausą, bet ir netiesiogiai – dirgindamas ar trikdydamas miegą. Netiesioginis triukšmo poveikis siejamas su ilgalaike transporto eismo ar pramonine veikla šalia gyvenamosios aplinkos. Aukšto lygio ilgalaikis triukšmas aplinkoje gali neigiamai veikti žmonių darbingumą ir sukelti sveikatos sutrikimus 

Pagal triukšmo lygio matavimų rezultatų analizę, darytą 2011 m. liepos 26 d. Kaišiadorių rajono vietose, Žaslių geležinkelio stoties Stoties gatvėje buvo viršytas maksimalus leistinas triukšmo lygis. Atsižvelgiant į tai, kad tiek Žaslių geležinkelio stoties Stoties gatvė, tiek Geležinkeliečių takas Kaišiadoryse yra prie tos pačios geležinkelio linijos, kuria vysta identiškas traukinių srauto intensyvumas: vežami keleiviai ir tranzitiniai kroviniai, Stoties gatvė Žaslių geležinkelio stotyje nuo geležinkelio linijos nutolusi 63 metrų atstumu, o planuojamas statyti statinys Geležinkeliečių take 7 Kaišiadoryse nuo geležinkelio linijos bus nutolęs tik 54 metrų atstumu, taigi darytina išvada, kad triukšmo lygis numatomo statyti statinio vietoje viršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ IV skyriaus 1 lentelės 3 punkte nurodytus didžiausius leidžiamus gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinius dydžius. (Triukšmo tyrimo analizės nuoroda:
http://kaisiadorysvsb.lt/wp-content/uploads/2012/01/Triuk%C5%A1mas-Kai%C5%A1iadoryse.pdf  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 metais geležinkeliais pervežta 48 053 tonos krovinių, iš jų beveik 13 000 tonų pavojingų krovinių.
Taigi, projektinio pasiūlymo Aiškinamojo rašto 3 skyriaus „Bendrieji duomenys“ 3.3 punkto nuostata, kad „tvarkomos teritorijos sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali, joje nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, nėra taršos ar triukšmo šaltinių“ yra nepagrįsta.

4.2. Pagal STR 2.025.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 10 punktą, minimalią sklypo struktūrą sudaro pastato užimamas plotas; priėjimai ir privažiavimai prie pastato; automobilių saugykla; želdynai su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms; dviračių saugykla; vieta buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti; inžinerinių sistemų statiniai (transformatorinės ir kita).  

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 242 punkte nurodyta, kad sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Minimalus leistinas projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2.  

Vertinant tai, kad šie būsimi namai skirti įvairioms socialinėms grupėms, įskaitant ir šeimas su vaikais, vyresnio amžiaus asmenis, neįgalius asmenis, kyla klausimas, kur projekto sklypo plano brėžinyje numatytos vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštelės, ramaus poilsio vietos? 
Atsižvelgiant į tai, kad projektiniame siūlymu teikiamame statybų projekte nėra numatomos tokios erdvės, spręstina, kad statybų projektas neatitinka STR 2.025.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų. 
4.3. Projektinio pasiūlymo Aiškinamojo rašto 4 skyriaus „Projektiniai sprendiniai, įvestiniai duomenys“ 4.1 punkte nurodyta, kad „Reikalingų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikis nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107 reikalavimu: Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai 0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą. Priestate yra 7 laikino apgyvendinimo kambariai ir 6 savarankiško apgyvendinimo kambariai: (7+6)*0,8=10,4. Projektuojamos 10 automobilių stovėjimo vietos, iš jų 1 vieta žmonėms su negalia reikmėms.“  

Ši nuostata vertintina kaip klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės.
Projektiniu pasiūlymu teikiamo statybų projekto pirmo aukšto plano brėžinyje aiškiai matoma, kad planuojama įrengti 7 kambarius po dvi lovas (14 gyventojų); antro aukšto plano brėžinyje taip pat planuojama įrengti 7 kambarius:5 kambariai po vieną lovą ir 2 kambariai po dvi lovas (9 gyventojai).

Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamame statinyje numatoma įrengti 14 kambarių, o ne kaip teigiama projektiniame siūlyme – 13, skaičiuotina, kad minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius turėtų būti (7+7)x0,8=11,2.  

Be to, pastačius priestatą, dabartiniai čia esantys Socialinių paslaugų centro nakvynės namai liktų be automobilių statymo vietų. Šiuo metu nakvynės namuose gyvena 18 gyventojų. Apytiksliai skaičiuojant – 9 kambariai (neatmetama galimybė, kad kambarių yra ir daugiau). Taigi, pagal STR reikalavimus turėtų būti projektuojama mažiausiai (7+7+9)x0,8=18,4 automobilių stovėjimo vietų.  

Kadangi statybų projekto sklypo plano brėžinyje numatytos tik 10 automobilių stovėjimo aikštelių, vertintina, kad projektiniu pasiūlymu teikiamas statybų projektas neatitinka STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107 punkto reikalavimų.  

4.4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, 92 punkte nustatyti minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų.  

Projektiniu pasiūlymo Aiškinamojo rašto 4 skyriaus „Projektiniai sprendiniai, įvestiniai duomenys“ 4.3 punkte nurodyta, kad „Projektuojamas pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio, todėl iki arčiausiai esančių nenustatyto atsparumo ugniai pastatų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 10 metrų atstumas. Arčiausiai projektuojamo pastato esantis mūrinis, nenustatyto atsparumo ugniai, pastatas yra nutolęs 10 m atstumu – sąlyga tenkinama“.  

Šis teiginys iš dalies vertintinas kaip nepagrįstas ir klaidinantis, kadangi statybų projekto sklypo plano brėžinyje nėra nurodytas statinys, esantis sklype Vytauto Didžiojo g. 19A, Kaišiadorys (statinys pažymėtas Bendrajame Kaišiadorių miesto teritorijos plane), kuris nuo projektuojamo pastato bus nutolęs tik 6 metrų atstumu. 

Todėl, vertintina, kad projektiniu pasiūlymu teikiamas statybų projektas neatitinka Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338. 

4.5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, 148.7 punkte, reglamentuojančiame Kelių, skirtų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, projektavimo reikalavimus, nustatyta, kad ties statiniais, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m, aklakelis turi baigtis ne mažesne kaip 12×12 m. aikštele. 

Tų pačių Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 148.10 punkte nurodyta, kad aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio). 

Projektiniais siūlymais teikiamo statybų projekto 4 dalies „Projektiniai sprendiniai, įvestiniai duomenys“ 4.3 punkte nurodyta, kad „Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais (Geležinkeliečių takas). Prie pastato yra numatoma vieta gaisrinės technikos manevrams projektuojant 12x12 metrų aikštelę.“ 

Šis teiginys vertintinas kaip klaidinantis ir neatitinkantis tikrovės.  

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimui užtikrinti reikalinga aikštelė, kuri turi būti visuomet laisva. Prie projektuojamo pastato numatytos gaisrinių automobilių manevravimo aikštelės negalima vertinti kaip atitinkančios teisės aktų reikalavimus, nes jos plotis, neskaitant automobilių stovėjimui skirtų vietų, yra tik 7,5 metro.  

Todėl vertintina, kad projektiniu pasiūlymu teikiamas statybų projektas neatitinka Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338  

  4.6. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 146.1 punkte taip pat nurodyta, kad projektuojant automobilių transporto priemonių, motociklų komunikacijas turi būti numatyta galimybė transporto priemonėms apsisukti nesudarant rizikos pėstiesiems ir sklypo bei statinių elementams. To paties teisės akto 187 punkte nurodyta, kad visi privažiavimai prie sklypo statinių turi turėti apsisukimo aikšteles, tinkamas apsisukti valymo, atliekų vežimo automobiliams. 

Atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32 punkto reikalavimus, pagal kuriuos nustatomi minimalūs apsisukimo šiukšliavežei reikalavimai (19x20,5 m.), manytina, kad analogiški išmatavimai turėtų būti taikomi ir naujai planuojamo statyti pastato aikštelei. Tačiau planuojamos aikštelės matmenys, kaip nurodyta projekto sklypo plano brėžinyje, yra akivaizdžiai per maži tam, kad užtikrinti patogų atliekų transporto surinkimo priemonių privažiavimą ir apsisukimą. 

Be to, vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, 91.6 punktu, konteinerių aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 10 m nuo pastato langų ir durų. Vertinant statybų projekto sklypo plano brėžinį, darytina išvada, kad konteinerių aikštelės atstumas nuo pastato, esančio Vytauto Didžiojo g. 15, Kaišiadoryse, sklype (brėžinyje žymima MG), yra mažesnis nei 10 metrų, todėl neatitinkantis 10 metrų reikalavimo. 

Taigi, vertintina, kad projektiniu pasiūlymu teikiamas statybų projektas neatitinka Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 ir STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų.  

4.7. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 187 punkte nurodyti ribiniai priėjimų ir privažiavimų prie pastatų sklypuose dydžiai. Pagal 8 lentelėje nurodytus skaičius, minimalus plotis privažiuoti automobiliams prie pastato yra 5,5 metrai. Vertinant projektiniu pasiūlymu pateikto projekto sklypo plano brėžinį, matyti, kad įvažiavimas nuo sklypo ribos iki pastato yra tik 4,82 m.  

Todėl vertintina, kad projektiniu pasiūlymu teikiamas statybų projektas neatitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų.  

4.8. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 141 punkte nurodyta, kad Gyvenamojo pastato sklypas, priėjimai ir privažiavimai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Nelaimingų atsitikimų, susijusių su gyvenamuoju pastatu, jo sklypu, priėjimais ir privažiavimais, priklausiniais ir inžinerinėmis sistemomis, rizika sietina su: pėsčiųjų judėjimu; mechaninėmis transporto priemonėmis (1411.1 ir 1411.2 punktai). 

Projektiniu pasiūlymu teikiamo statybų projekto sklypo plano brėžinyje numatyta, kad pagrindinis įėjimas / išėjimas iš pastato yra į automobilių stovėjimo aikštelę. Tokiu būdu automatiškai užprogramuojama nelaimingų atsitikimų galimybė.  

Todėl vertintina, kad projektiniu pasiūlymu teikiamas statybų projektas neatitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 141 punkto reikalavimų.  

Pasiūlymai:

1. Dėl istorijos ir kultūros vertybių išsaugojimo.
Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos valstybė 2018 m. vasario 16 d. minės reikšmingą ir išskirtinę Lietuvos istorijos datą – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines (Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr.XI-1996 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“), siūlome:  

1. sutvarkyti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namų sklypo aplinką, patraukti nuo ąžuolų į mažiau matomą vietą buitinių atliekų konteinerį, ir tęsiant tradicijas, prie šių beveik šimtamečių ąžuolų, surengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginį (-ius);  

2. nuo 1928 metų čia augančius beveik šimtamečius ąžuolus pripažinti paveldo objektu; 

3. istoriniame XIX a. geležinkeliečių rūsyje įrengti ekspoziciją ir įtraukti į turistinį maršrutą.  

2. Dėl įvairių socialinių grupių asmenims namų steigimo.  

Jau dabar čia veikiantys Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namai (Geležinkeliečių tako 7, Kaišiadorys) vietos gyventojams kelia daug nepatogumų: šių namų gyventojai ir jų svečiai išmindo aplinkinių gyventojų daržus, teršia aplinką, dergia gyvenamųjų namų laiptinėse; šeria valkataujančius gyvūnus, kas kelia grėsmę plisti įvairioms ligoms. Kai naujai pastatytuose namuose apsigyvens apie 40 gyventojų, vietos gyventojų gyvenimo kokybė dar labiau pablogės. 

Pastačius Kai pastačius Nesunkiai galima įsivaizduoti, kaip bus paveikta socialinė vietos gyventojų aplinka, kai čia pastačius įvairių socialinių grupių namus, gyventojų skaičius išaugs nuo 18 iki 41. 

Atsižvelgdami į tai, kad socialiniai namai planuojami statyti yra triukšmingoje, kenksmingoje sveikatai vietoje, Geležinkeliečių tako 7 sklypo dydis akivaizdžiai per mažas, tam kad užtikrintų būsimų gyventojų saugią ir kokybišką aplinką, ir suprasdami, kad turi būti derinami vietos gyventojų ir įvairių socialinių grupių asmenų interesai, siūlome ieškoti galimybių ir alternatyvų tokio pobūdžio namus įkurti Kaišiadorių r. savivaldybėje esančiose nenaudojamose patalpose (pvz., uždarytose mokyklose) arba ieškoti galimybių tokio pobūdžio namus statyti kitoje vietoje, laisvame ir / ar didesniame sklype.  

Tikimės, kad įvertinus esamą situaciją ir siūlymus, bus išnagrinėtos visos įmanomos alternatyvos ir priimti racionalūs sprendimai

 

Statybų projektas paskelbtas adresu:

www.kaisiadorys.lt→ Veika → Veiklos sritys → Architektūros ir urbanistikos skyrius → Projektiniai pasiūlymai.
interneto puslapio nuoroda: http://195.182.71.166/kita/Kaisiadoriu%20socialiniu%20paslaugu%20centras.pdf

Komentarų skaičius

2017-03-06 18:21:05
Tiems kas gina ten gyvenančius alkoholikus. Matyt nežinote ką jie daro, kad aplinkiniai sklypai jų apšikti, pritemta šiukšlių, butelių, lenda į ūkinius pastatus per kur tik gali, išluptos durys, langai, lenda net pro stogą nuėmę šiferį. Ne kartą kviesta policija dėl vagysčių, vienas net buvo nuteistas, bet ateina kiti. O nakvynės valdžia nieko nedaro, jiems svarbu pas juos gražu, negeria, o kad tai daro aplinkiniuose kiemuose jiems nesvarbu. Aišku ne visi tokie, bet ne čia vieta nakvynės namų plėtrai, čia vietos per mažai. Ar norėtumėt, kad jums dėl nakvynės namų statybos užtvertų praėjimą į namus ar kad galėtumėt patekti tik per aptvertą nakvynės namų teritoriją. Šios valdžios tikslas ne padėti benamiams ar sutvarkyti miestą, bet praplauti pinigus. Pavyzdys Savivaldybės aikštė. Kas dabar padaryta ir koks buvo rodomas projektas? Ar vertėjo pjauti medžius dėl to kas dabar pastatyta? Plika aikštė, visai ne į temą tos granitinės trinkelės, kreivai sudėtos, kojas išsisukinėti galima einant jomis. Raudonos trinkelės taip pat visos kreivai sudėtos, šviestuvai - du vamzdžiai ir prastas šviestuvas užmautas, po kelių metų tie vamzdžiai nurūdys ir dar kreivai sustatyti. Padaryta kaip Benderio iš "Dvylikos kėdžių" kai plakatą nupiešė, staugti norisi nuo tokio vaizdo. Tai parodo, kad tikslas buvo tik pinigai. pateikti brangų projektą, brangias medžiagas, pigiai padaryti ir pasiimti atkatą. Ką gali padaryti toks meras jei jam rankos auga iš vienos vietos. Tik griauti sugeba ir pinigus imti.
2016-12-28 15:37:20
kvepia 12 metų valdymo liberalizmo nostalgija. Džiugu kad vykdomi projektai, skelbiamos kainos, viskas vieša... Konkrečių trūkumų nėra????
2016-12-24 13:25:24
Ten jau daug metų stovi tokie namai. Jau ir sugriūti baigia. Ir nieko. Jei pastatys naujus bus blogai, ko gero, pagerės gyvenimo sąlygos tiems, kurie atsidūrę gyvenimo pakrašty. Tai gal geriau juos sunaikinti, tuomet BENDRUOMENĖ bus patenkinta.
2016-12-22 16:58:07
Ka tu cia sneki? Kur ras valdantieji geresni skudura nei dabartinis? Ka meras darys? GIRDIM. MATOM. DAROM.
2016-12-22 16:45:28
Aš galvočiau, kad koalicijos partneriams labai rimtai reikėtų apsvarstyti ar dabartinis administracijos direktorius gali toliau eiti savo pareigas... Labai rimtai reiktų apmastyti ar jis susitvarko su savo pareigomis? Ar negalima būtų į šias pareigas skirti jauno, veržlaus, progresyvaus žmogaus, o ne tokio senosios nomenklatūros atgyvenos kaip Č. Neviera? Na, pavyzdžiui tokio, kaip kad p. Dargužaitė vyriausybės kancialiarijoje? Manau rajonui būtų tikrai geriau, Atsinaujinkime.
2016-12-22 13:39:42
Socialiai remtini ne būtinai asocialūs, žmonės praranda būstą šiais laikais ir dėl gaisrų, ir dėl negrąžintų paskolų, ir dėl kitokių problemų, kaip liaudyje sakoma"neišsižadėk tiurmos, ubago lazdos...".Vargšo dalia gali ištikti kiekvieną ir netgi "bomžas" yra žmogus, kurio neizoliuosi kaip kad tuberkulioze sergančio . Tai būtų nehumaniška ir trumparegiška.Prisimenu, kaip prieš Maskvos olimpiadą iš jos išvežė tokį kontingentą.Tai dabar gyventi gera Maskvoje, bet ne Rusijoje, periferija miršta nuo neaiškios kilmės tručyznos, juk skaitot laikraščius, žiūrit TV.Rezervatai problemų neišspręs, o va valdžia turi rankoves pasiraitojus darbuotis, kelti silpnų alkoholinių gėrimų kainas, didinti jaunimo užimtumą, drausti alkoholio reklamą(juokingai atrodo, kai jos šalininkai šneka, jog reklama nedidina alkoholio vartojimo.Tada logiškai kyla klausimas: o kam tada reklamuoti, mesti balon pinigus?).Ir jei jau taryboje sėdi pilstuko šalininkai, visokie "gaisrininkai grafai", tai turi būti gėda visų pirma mums- rinkėjams, kurie išrinko ar neatėjo rinkti savo valdžiažmogių.O koalicijos su bolševikais kartais neišvengiamos, kai kito pasirinkimo nebelieka, juk prieš kelerius metus tie patys bolševikai buvo koalicijoje su liberalais, rajonas buvo kaip apmiręs, jokių darbų nematėme, jokio judesio.Dabar akivaizdūs pasikeitimai," auklėjami" bolševikai.Bent jau matom, kur pinigai naudojami.tegul stato tuos nakvynės namus, auklėsis ir "bomžai" šalia mūsų, izoliacija problemų nesumažins, gal tik dar labiau didins, po kelerių metų pamatytume ledkalnio pagrindą.Gerų Kalėdų visiems.
2016-12-22 10:49:11
būkim biedni, bet teisingi, juk į mėnulį šių žmonių neišsiųsi, arba nestatysi rezervatų jiems miškų tankmėse...
2016-12-22 10:01:39
"Atspindžiai" nieko nepramiegojo - kreipimąsi redakcijai pateikusi atstovė prašė nespausdinti, kol bus svarstymas. Yra net el. laiškas šia tema, tad prašom neklaidinti internautų
2016-12-21 20:51:27
benamiai ir vadinami asocialūs jau ne žmonės? Socialiai remtinoms šeimoms nebereikia stogo virš galvos? Baisu skaityti neapykantos pilnus komentarus . Tikiu, kad rašytojai ir protestuotojai geri žmonės, bent jau jie apie save taip mano. Nesunku būti geru ir dvasingu per atstumą. Arba pademonstruoti proginį gerumą. O tikrai: kiek registruota nakvynės namuose, jų kaimynų policijos iškvietimų? Pažįstu labai tvarkingų socialinių būstų gyventojų. Tiesiog, jiems kol kas ne taip pasisekė kaip mums, protestuojantiems. Neatstumkim, kas žino, kokia ateitis mūsų pačių laukia.
2016-12-21 20:24:42
Mere, aš grįžau iš Londono. kad balsuoti už jus. už permainas. O Jus su bolševikais toliau sąjungoje, rinkimai i seimą irgi nieko ne pamokė. Ne laimėsite daugiau.
2016-12-21 11:05:06
taigi turim taryboj narkemana gaisrininka grafa. gaisrininkas todel kad sahtas gesina pilstukais pasagelese. klientura palaikyti reikes DDDDDDD
2016-12-21 10:57:21
alkoholikas irgi zmogus
2016-12-21 10:44:28
Geras komentaras. Tegyvuoja darni sąjunga tarp lsdp ir tslkd. Ura.
2016-12-21 10:38:16
Kiekvienam alkoholikui po butą!
2016-12-21 10:34:07
Turim planą Kaišiadorims: SVARBIAUSIA ALKOHOLIKAI
2016-12-21 10:27:49
Cia taryba ne prie ko. Dabar tures suderinti ir leidima isduoti savivaldybes administracija. O ten lieps ir suderins ir isduos savivaldybes klapciukai ka tik reikes. O dar savivaldybe statys ir kita asocialiu asmenu daugiabuti Misko gatveje, labai geroje vietoje - netoli prie pilstukais prekiaujancios Pasageles ir naujosios Norfos. Tai bent alkoholiku rojus bus Kaisiadorys.
2016-12-21 10:04:26
Atsibusk. Tarybos posėdis dar tik bus ketvirtadienį ir jame išsakysime savo nuomones. O jeigu Lietuvoj ir toliau bus rūpinamasi tik pašalpiniais ir benamiais, tuoj neliks normalių žmonių. Visi išvažiuos. Oi kaip gražu aikštės, kuri dar visai gera buvo. Gerai rašo pirmi komentatoriai, kad neturi kur pinigų dėti ir toliau švaisto. Nieko jie nesiskiria nuo buvusių
2016-12-21 08:28:16
Tai, kad cia nebereiksminga informacija pateikta, susirinkimas dar praejusia savaite ivykes. Paveluota. Pramiegojo "Atspindziai".
2016-12-21 07:25:46
Reikia , kd koks benamis atėjus šalčiams kojas nušaltų neduok Dieve, tada tie visi peticijų rašytojai rėktų gerkles paleidę, jog varganu žmogum nepasirūpinta.Na, tik juokas ima, kad taip jie čia viską teršia, paškudina, įdomu, ar straipsnio autorė pasidomėjo, kiek skundų dėl jų daromos netvarkos sulaukė seniūnija, policijos komisariatas, savivaldybė? Turbūt, kad ne.O ryžos blakstienos nebūtinai tuščios galvos ar aštrių nagų požymis.Sėkmės, mere.
2016-12-20 23:04:26
Bet kaip protingai surašyta viskas, matosi, kad neblogai išmananti reikalą nepatingėjo :)
 1-20  21-21