bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Konsultuojame
LTD Kaišiadorių sk.
2006-07-23

1. Kas tu­ri tei­sę pri­skir­ti že­mės skly­pą prie dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų? Ko­kiais do­ku­men­tais šis pri­sky­ri­mas įfor­mi­na­mas?

Že­mės skly­pai prie dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų iki 2000 me­tų bu­vo pri­ski­ria­mi, va­do­vau­jan­tis tuo me­tu ga­lio­ju­sia Že­mės skly­pų, iš­nuo­mo­ja­mų ne auk­cio­no tvar­ka, su­pla­na­vi­mo ir pri­sky­ri­mo prie esa­mų dau­gia­bu­čių na­mų, lai­ki­ną­ja me­to­di­ka, pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1993 m. gruo­džio 21 d. nu­ta­ri­mu Nr.968. Že­mės skly­pai prie dau­gia­bu­čių na­mų bu­vo pri­ski­ria­mi pa­gal tų na­mų rau­do­nų­jų li­ni­jų pla­nus. Jei­gu šių pla­nų ne­bu­vo, bu­vo ren­gia­mi nau­ji že­mės skly­pų pri­sky­ri­mo brė­ži­niai, at­si­žvel­giant į ben­drų te­ri­to­ri­jos ele­men­tų (pri­va­žiuo­ja­mų­jų ke­lių, ta­kų, aikš­te­lių, žel­di­nių plo­tų) nau­do­ji­mą. Že­mės skly­pai mies­tų dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­luo­se tu­rė­jo bū­ti for­muo­ja­mi vi­sam kvar­ta­lui, mik­ro­ra­jo­nui ar jo da­liai, ku­rią aiš­kiai ri­bo­ja gat­vės, va­žiuo­ja­mie­ji ke­liai. Tais at­ve­jais, kai dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­las ar mik­ro­ra­jo­nas bu­vo su­skirs­to­mas da­li­mis, te­ri­to­ri­ja pa­skirs­to­ma kuo to­ly­giau vi­soms da­lims ir pri­ski­ria­ma kiek­vie­nai da­liai at­ski­rai.

Že­mės skly­pų su­pla­na­vi­mo ir pri­sky­ri­mo prie dau­gia­bu­čių na­mų sche­mas ren­gė pro­jek­ta­vi­mo įmo­nės mies­tų (ra­jo­nų) sa­vi­val­dy­bių už­sa­ky­mu pa­gal tu­ri­mus rau­do­nų­jų li­ni­jų pla­nus ir su­pla­na­vi­mo pro­jek­tus. Že­mės skly­po pri­sky­ri­mo sche­ma tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­ma su mies­to (ra­jo­no) ar­chi­tek­tu ir že­mė­tvarkos tar­ny­bo­mis.


2. Ar pri­skir­tas že­mės skly­pas tam­pa nuo­sa­vy­be to, ku­riam jis pri­skir­tas? Ar šis fak­tas re­gist­ruo­ja­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re?

Že­mės skly­pas au­to­ma­tiš­kai nuo­sa­vy­be ne­tam­pa. Jis ga­li bū­ti par­duo­da­mas ar­ba iš­nuo­mo­ja­mas.

Nau­do­ja­mų ki­tos pa­skir­ties vals­ty­bi­nės že­mės par­da­vi­mą ir nu­omą re­gu­liuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1999 m. ko­vo 9 d. nu­ta­ri­mas Nr.260 ir šiuo nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės.

Na­mų val­dų že­mės skly­pams pri­ski­ria­mi ir že­mės skly­pai prie dau­gia­bu­čių na­mų. Šie že­mės skly­pai par­duo­da­mi ben­dro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se pa­gal de­ta­liuo­sius pla­nus, o jei­gu to­kie pla­nai ne­pa­reng­ti - pa­gal ne­kil­no­ja­mo­jo daik­to ka­dast­ro duo­me­nų by­lo­je esan­čius že­mės skly­pų pla­nus (ar­ba že­mė­val­dų pro­jek­tus kai­mo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je). Jei­gu ne vi­si dau­gia­bu­čio na­mo bu­tai pri­va­ti­zuo­ti, vie­nas že­mės skly­po ben­dra­tur­tis yra vals­ty­bė.

Par­duo­dant vals­ty­bi­nę že­mę, vals­ty­bei at­sto­vau­ja ir vals­ty­bi­nės že­mės pir­ki­mo-par­dav­imo su­tar­tį pa­si­ra­šo ap­skri­ties vir­ši­nin­kas ar­ba jo pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas.

Vals­ty­bi­nės že­mės pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ty­je nu­ro­do­ma, kad pir­kė­jas per tris mė­ne­sius nuo že­mės skly­po per­da­vi­mo die­nos pri­va­lo įre­gist­ruo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę į že­mės skly­pą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.


Komentarų skaičius

2010-03-03 12:10:25
Tai kur komentarai?
2007-10-27 21:29:18
Akur kamentarai?
 1-20  21-40  41-60  61-64