banerturg.jpg
2017 m. lapkričio 19 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je - kul­tū­ros pre­mi­jos
Si­gi­ta Miš­ki­nie­nė
2008-01-06
Su nu­ei­nan­čiais 2007-ai­siais tra­di­ciš­kai at­si­svei­ki­no­me Kai­šia­do­rių ka­ted­ro­je šie­met ypa­tin­gai gi­liu ir di­din­gu . Ka­me­ri­nio cho­ro “Ai­di­ja” bei fes­ti­va­lio “Mu­zi­kos ru­duo” in­stru­men­ti­nio an­sam­blio so­lis­čių N.Pet­ro­čen­ko ir R.Vai­ce­kaus­kai­tės kon­cer­tu, ku­ria­me bu­vo at­lie­ka­mas (be­je, dar tik an­trą kar­tą) nau­jas kom­po­zi­to­riaus A.Mar­ti­nai­čio kū­ri­nys - “Gai­les­tin­gu­mo al­to­rius”. Kon­cer­te da­ly­va­vo, kuk­liai ste­bė­da­mas, kaip lie­ja­si jo šir­di­mi ir ta­len­tu pa­žen­klin­ta mu­zi­ka, ir pats
ma­est­ro A.Mar­ti­nai­tis. O gau­sio­je žiū­ro­vų mi­nio­je ga­lė­jai pa­žin­ti ne tik kai­šia­do­rie­čių vei­dus, bet ir to­li­mes­nių ke­lio­nių tam­siais žie­mos ke­liais ne­pa­bū­gu­sius žmo­nes iš Dar­sū­niš­kio, Vi­lū­nų, Žas­lių, Rum­šiš­kių, An­ta­kal­nio. Tad ypa­tin­gai džiu­gu, kad jau su­bren­do­me tik­rai kul­tū­rai, kad mo­ka­me ją pri­im­ti, kad ji mums rei­ka­lin­ga. O juk dar nė dvi de­šim­tys me­tų ne­pra­ėjo nuo tų lai­kų, kai net ra­jo­no spau­do­je vi­rė aud­rin­gos dis­ku­si­jos, ar be­ver­ta temp­ti į ra­jo­ną kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jus, ku­rie pro­vin­ci­jos klau­sy­to­jui, esą, sve­ti­mi ir ne­su­pran­ta­mi, vel­tui švais­to­mi val­diš­ki pi­ni­gai ir pan... To­dėl da­bar, sto­vint tirš­to­je klau­sy­to­jų, už­plū­du­sių Ka­ted­rą, mi­nio­je, su džiaugs­mu pa­gal­vo­ji, jog šian­dien var­gu ar kas iš­drįs­tų mū­sų fes­ti­va­lius, kon­cer­tus, pa­va­din­ti taip, kaip ta­da - “Ri­tos kon­cer­tais”... Sma­gu, kad ir ra­jo­no val­džia, ku­ri per tą lai­ką ne kar­tą kei­tė­si, ne­pa­si­da­vė po­pu­liz­mui ir kas­met gra­žiau­sių ir di­džiau­sių me­tų šven­čių pro­ga do­va­no­ja sa­vo žmo­nėms me­no gry­nuo­lius; kad Jo Eks­ce­len­ci­ja Kai­šia­do­rių vys­ku­pas J.Ma­tu­lai­tis sve­tin­gai at­ve­ria Ka­ted­ros du­ris pa­sau­lie­tiš­kam me­nui.
Apie ben­drą mū­sų vi­sų dva­si­nę bran­dą liu­di­ja ir tai, jog 2007-uo­sius pir­mą kar­tą iš­ly­dė­jo­me pa­ga­liau de­ra­mai pa­gerb­da­mi tuos, ku­rie dir­ba kul­tū­ros la­bui.     Pas­ku­ti­nia­ja­me me­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta kas­me­ti­nių kul­tū­ros pre­mi­jų stei­gi­mui ir bal­suo­ta už tuos, ku­rie pir­mie­ji nu­sipel­nė šio ap­do­va­no­ji­mo. Ko­mi­si­jai, ren­gu­siai spren­di­mo pro­jek­tą, ap­si­spręs­ti ne­bu­vo leng­va, nes to­kiais žmo­nė­mis, ačiū Die­vui, esa­me tur­tin­gi. Pa­si­rink­tas kul­tū­ri­nės veik­los ben­druo­me­niš­ku­mo as­pek­tas, jos sklai­da vie­tos ben­druo­me­nė­se. Po di­din­gais Ka­ted­ros skliau­tais ra­jo­no me­ras R.Ur­mi­le­vi­čius pir­mą­sias ra­jo­no is­to­ri­jo­je kul­tū­ros pre­mi­jas įtei­kė Žas­lių mies­te­lio ben­druo­me­nės va­do­vui Al­ber­tui Lakš­taus­kui, Kruo­nio se­niū­nui Gin­ta­rui Gru­žaus­kui ir Kai­šia­do­rių kul­tū­ros cen­tro Vi­lū­nų fi­lia­lo va­do­vei Vi­dai Ta­raš­ke­vi­čie­nei. Pir­mie­siems dviems - už įspū­din­gų sa­vo mies­te­lių ju­bi­lie­ji­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą, ko ne­už­mir­ši­me dar il­gus me­tus. Žas­liai į sa­vo ju­bi­lie­ji­nę šven­tę, vy­ku­sią va­sa­rą, pra­dė­jo ei­ti dar bal­tu me­tų pra­džios snie­gu: žings­nis po žings­nio, ap­imant pa­ties įvai­riau­sio am­žiaus ir pa­čių įvai­riau­sių in­te­re­sų žmo­nių gru­pes: me­no žmo­nes, spor­ti­nin­kus, in­te­li­gen­tus, jau­ni­mą, liau­dies ama­tų puo­se­lė­to­jus... Tiek Žas­liuo­se, tiek Kruo­ny­je vy­ko bran­džios moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos, su­reng­tos Kai­šia­do­rių mu­zie­jaus moks­li­nin­kų pa­gal­ba; gi­lin­ta­si į gam­tos pa­vel­do klo­dus; abi se­niū­ni­jos džiau­gė­si at­kur­tais sa­vo apy­lin­kių tau­ti­niais kos­tiu­mais. Kruo­nio se­niū­no G.Gru­žaus­ko rū­pes­čiu mies­te­lis šian­dien di­džiuo­ja­si Pre­zi­den­to dek­re­tu pa­tvir­tin­tu sa­vo her­bu, ku­ris kiek­vie­ną kruo­niš­kį, grįž­tan­tį na­mo, kiek­vie­ną mies­te­lio sve­čią pa­si­tin­ka nuo pa­min­kli­nio ak­mens, ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­sta­ty­to ties įva­žia­vi­mu į Kruo­nį. Daug kal­bė­ti bū­tų ga­li­ma ir apie gra­žias Vi­lū­nų kraš­to šven­tes, po ku­rių spar­nu su­si­ren­ka ir tie, ku­rie jau se­niai iš kai­mo iš­vy­kę, apie pui­kų Vi­lū­nų ka­len­do­rių, pro­gi­nį laik­raš­tį “Vi­lun­čiai”, apie tai, kad ši­tas kai­mas tu­ri net­gi apie sa­vo žmo­nes su­kur­tą fil­mą, apie sma­gų fol­klo­ro an­sam­blį... Vi­sa tai, kas iš­var­din­ta, ir dar be­ga­lė gra­žių, švie­sių aki­mir­kų, ku­rios gy­ve­na žmo­nė­se - tai, be abe­jo, ne vie­no dar­bas. Ta­čiau tiems dar­bams vi­sa­da rei­ka­lin­gas tas, kas įžie­bia ki­birkš­tė­lę, už­de­ga, su­bu­ria, ir lai­min­gas yra tas kraš­tas, tu­rin­tis to­kių žmo­nių.
Pir­mų­jų kul­tū­ros pre­mi­jų lau­re­a­tus gra­žiai ir nuo­šir­džiai svei­ki­no jų ben­druo­me­nių žmo­nės, su glė­biais gė­lių at­va­žia­vę pa­bū­ti kar­tu šią reikš­min­gą aki­mir­ką. O mes vi­si kar­tu, pri­si­dė­da­mi prie svei­ki­ni­mų, ga­lė­tu­me pa­sva­jo­ti ir apie tai, jog žen­gus vie­ną reikš­min­gą žings­nį, bus ženg­ti ir ki­ti - su­lauk­si­me tos die­nos, kai rink­si­me ir pa­gerb­si­me Me­tų žmo­gų, la­biau­siai to ver­tus vai­ni­kuo­si­me Gar­bės pi­lie­čio ar pa­na­šiais ti­tu­lais.
Komentarų skaičius

2008-02-11 15:05:01
Muziejus tikriausiai labai nuliūdo negavęs premijos....
2008-01-14 17:02:06
kai sureiksmina vienkartine kaimo svente. Gal tada jau reiktu ziuret tradiciju, o ne vienkartiniu renginiu. daug vertesnis kulturai zmogus, kuris dirba kokioje kaimo bibliotekeleje. Toks vaizdas, kad vienas zmogus keliamas aukstyn, tik neaisku, ar del to, kad buves tarybos narys, ar kad turi uztareju seime ir vietineje spaudoje
2008-01-14 13:25:40
masine kultura dar tik viena koja isejusi is tvarto, o kam reikia meno - keliai neuzpustyti, sienos atviros - rinkites prie stoties ir placiu jums keliu...
2008-01-14 11:31:50
Buvau sužavėta kamerinio choro"Aidija"atliktu kūriniu, žodžiu tai nenusakoma, reikia klausyti....Ačiū organizatoriams. Bet..., mano nuomone , rajonui nusipelniusius kultūros darbuotojus galima buvo pasveikinti Kaišiadorių kultūros centre. Kalėdų antrą dieną t.y gruodžio 26d., ten koncertavo Daina Belevičiūtė, deje, žiūrovų "mizeris",o koncertas -dykai ir savivaldybės atstovų nesimatė.... Gal nesivaikykime madų, žinokime, kam skirta katedra, o kam.....
2008-01-11 14:59:35
Visiems po diploma, padeka, premija, garbes rasta, gele, medali, ordina ir pasibuciuokim... o dabar einam isgerti
2008-01-08 20:09:27
ar premijos pagal kaimo jubiliejus duodamos
2008-01-06 15:20:31
gaila, kad pamiršome Rumšiškių jubiliejų, kurio šventimas buvo pats įspūdingiausias. Reikėjo atžymėti jo organizatorius, bent vieną iš jų: seniūnę E. Genevičienę, muzikę A. Veiverskytę, o gal J. Aisčio muziejaus vedėją G. Meilutienę? Manau, kad jų darbai nebus užmiršti ateityje.
 1-7