bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mas gy­ven­to­jams
Virginija Šimkūnienė
2007-11-19
Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę gy­ven­to­jams gau­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą, ku­rios tei­ki­mas fi­nan­suo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma tei­si­nė pa­gal­ba ap­ima pir­mi­nę tei­si­nę pa­gal­bą (tei­si­nė in­for­ma­ci­ja, tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos ir tei­si­nio po­bū­džio do­ku­men­tų, skir­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­joms, iš­sky­rus pro­ce­si­nius do­ku­men­tus, ren­gi­mas) ir ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą (pro­ce­si­nių do­ku­men­tų ren­gi­mas, gy­ny­ba ir at­sto­va­vi­mas by­lo­se, įskai­tant vyk­dy­mo pro­ce­są).
Pir­mi­nę tei­si­nę pa­gal­bą Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams tei­kia ir pra­šy­mus ant­ri­nei tei­si­nei pa­gal­bai už­pil­dy­ti pa­de­da Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė An­ge­lė Bal­nie­nė (3 aukš­tas, 303 kab.). Kreip­tis ga­li­ma kiek­vie­ną dar­bo die­ną nuo 8 iki 17 val., penk­ta­die­nį iki 15.45 val., pie­tų pert­rau­ka nuo 12 iki 12.45 val. Re­gist­ruo­tis pir­mi­nei tei­si­nei pa­gal­bai gau­ti ga­li­ma iš anks­to tel. (8-346) 20445 ar­ba elek­tro­ni­niu pa­štu an­ge­le.bal­nie­ne@kai­sia­do­rys.lt.
Ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą or­ga­ni­zuo­ja ir pa­čią pa­gal­bą ski­ria Kau­no vals­ty­bi­nės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba (Kęs­tu­čio g. 21, Kau­nas, tel./faks. (8-37) 428403). Ant­ri­nę tei­si­nę pgal­bą as­me­nys gau­na tik tuo­met, jei tur­tas ir me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tų tur­to ir pa­ja­mų ly­gių tei­si­nei pa­gal­bai gau­ti. Įsta­ty­me taip pat nu­ma­ty­ta, kad tam tik­ri as­me­nys tu­ri tei­sę gau­ti ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą, neat­siž­vel­giant į jų tur­tą ir me­ti­nes pa­ja­mas (pvz. nu­ken­tė­ju­sie­ji dėl nu­si­kal­ti­mų at­si­ra­du­sios ža­los at­ly­gi­ni­mo by­lo­se, as­me­nys, tu­rin­tys tei­sę į so­cia­li­nę pa­šal­pą ar­ba jei jie yra vals­ty­bės iš­lai­ko­mi sta­cio­na­rio­se glo­bos įstai­go­se ir kai ku­rie ki­ti).
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą ga­li­ma ras­ti Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.kai­sia­do­rys.lt ir in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je www.tei­si­ne­pa­gal­ba.lt
An­ge­lė Bal­nie­nė Tei­sės tar­ny­bos vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ba nuo šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio. Jos tei­kia­mos pa­slau­gos - kon­sul­ta­ci­jos, nie­ko ne­kai­nuo­ja, tai yra pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba. Per die­ną pas A.Bal­nie­nę ap­si­lan­ko iki aš­tuo­nių lan­ky­to­jų.
Pa­sak A.Bal­nie­nės, daž­niau­siai žmo­nės iš kar­to iš­si­aiš­ki­na, ko jiems rei­kia, kur rei­kia kreip­tis to­liau. “Aiš­ku, bū­na ir su­dė­tin­ges­nių klau­si­mų, rei­kia pa­si­gi­lin­ti, pa­si­aiš­kin­ti, ta­da su žmo­gu­mi su­si­ta­ria­me dėl ki­to ap­si­lan­ky­mo. O šiaip iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ne­rei­kia, ei­lių ko­ri­do­riu­je taip pat nė­ra”, - sa­kė tei­si­nin­kė.
Komentarų skaičius

2010-09-23 19:11:39
DEL ANTSTOLIO DARIAUS JONAICIO NETEISETU VEIKSMU ANTSTOLIS DARIUS JONAITIS. KAISIADORIU m. Antstoliai DEL ANTSTOLIO DARIAUS JONAICIO NETEISETU VEIKSMU 2010.09.14 D. 14.12 VAL. I MANO SASKAITA DnB NORD BANKE BUVO PRAVESTA560.LT PINIGU SUMA,.2010.09.14 D 16.43.VAL ANTSTOLIO DARIAUS JONAICIO BUVO NUSKAICIUOTA 4.15LT IR 83.60 LT !!! PINIGAI MAN BUVO PARAVESTI VILNIAUS DARBO BIRZOS, KAIP PASALPA-MOKYMO STIPENDIJA! KOKIU PAGRINDU, KODEL TAI IVYKO ,MAN PAAISKINTA TAIP IR NEBUVO !!! KAS TAI ,REKETAS, VAGYSTE !!!??? ANTSTOLI, PASISKAITYK LR CPK 738 STRAIPSNI PRADZIAI! MANO TEL.861514170
 1-1