bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 14 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes
Ire­na Ki­se­lie­nė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ve­dė­ja
2007-05-16
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė 2002 me­tais nu­ta­ri­mu pa­tvir­ti­no vai­ko lai­ki­no iš­vy­ki­mo į už­sie­nio vals­ty­bes tvar­ką. Pa­gal šią tvar­ką, vai­kui vyks­tant į už­sie­nį su vie­nu iš tė­vų, yra rei­ka­lin­gas ant­ro­jo iš tė­vų su­ti­ki­mas, vyks­tant vie­nam ar­ba su jį ly­din­čiu as­me­niu rei­ka­lin­gas abie­jų tė­vų su­ti­ki­mas. Jei­gu nė­ra ga­li­my­bės gau­ti ant­ro­jo iš tė­vų su­ti­ki­mo, Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to pa­rei­gū­nams tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos su­ti­ki­mas ar­ba raš­tas, pa­tvir­ti­nan­tis, kad vai­kas gy­ve­na tik su vie­nu iš tė­vų. Š. m. ba­lan­džio 25 d. nu­ta­ri­mu Nr. 414 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2002 m. va­sa­rio 28 d. nu­ta­ri­mo Nr. 302 „Dėl vai­ko lai­ki­no iš­vy­ki­mo į už­sie­nio vals­ty­bes tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ ši tvar­ka yra su­pap­ras­tin­ta.  Nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios nuo š. m. bir­že­lio pir­mos die­nos.
Nau­jai pa­tvir­tin­ta­me Vai­ko lai­ki­no iš­vy­ki­mo į už­sie­nio vals­ty­bes tvar­kos ap­ra­še nu­ro­dy­ta, kad vai­kui, iš­vyks­tan­čiam į už­sie­nio vals­ty­bę, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to pa­rei­gū­nams pa­rei­ka­la­vus tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mas vie­nas iš šių do­ku­men­tų: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­sas, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė ar­ba pa­sas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nis pa­sas, vai­ko ke­lio­nės do­ku­men­tas, as­mens be pi­lie­ty­bės ke­lio­nės do­ku­men­tas, pa­bė­gė­lio ke­lio­nės do­ku­men­tas, ati­tin­ka­mas už­sie­nio vals­ty­bės ke­lio­nės do­ku­men­tas, už­sie­nie­čio pa­sas.
Nuo bir­že­lio pir­mo­sios vai­kui į už­sie­nio vals­ty­bę iš­vyks­tan­čiam su vie­nu iš tė­vų, ki­to ra­šy­ti­nis su­ti­ki­mas ne­bū­ti­nas. Vyks­tan­čiam vie­nam ar su jį ly­din­čiu as­me­niu, ne­rei­kės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos raš­to ar su­ti­ki­mo, už­teks bent vie­no iš tė­vų ar­ba glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) ra­šy­ti­nio su­ti­ki­mo ir šio su­ti­ki­mo ko­pi­jos. Su­ti­ki­me pa­ra­šo tik­ru­mas tu­ri bū­ti pa­liu­dy­tas no­ta­ro ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar kon­su­li­nės įstai­gos pa­rei­gū­no, ar­ba se­niū­no. Bent vie­no iš tė­vų ar­ba glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) ra­šy­ti­nia­me su­ti­ki­me tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta vai­ką ly­din­čio as­mens ir vai­ko duo­me­nys.
Iš­vyks­tant vai­kų gru­pėms į or­ga­ni­zuo­tas ke­lio­nes, bū­ti­nas ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riaus pa­ra­šu ir ant­spau­du pa­tvir­tin­tas raš­tas, ku­ria­me tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas iš­vyks­tan­čių vai­kų ir juos ly­din­čių as­me­nų var­di­nis są­ra­šas bei šio raš­to ko­pi­ja. Vai­ko duo­me­nys į są­ra­šą ga­li bū­ti įtrau­kia­mi tik ga­vus bent vie­no iš vai­ko tė­vų ar­ba glo­bė­jo (rū­pin­to­jo) ra­šy­ti­nį su­ti­ki­mą, pa­tvir­tin­tą aukš­čiau nu­ro­dy­ta tvar­ka.
Vai­ko, ku­riam yra nu­sta­ty­ta glo­ba (rū­py­ba), glo­bė­jas (rū­pin­to­jas), vai­kų glo­bos (rū­py­bos) ins­ti­tu­ci­ja, li­kus ne ma­žiau kaip 3 die­noms iki nu­ma­to­mo vai­ko lai­ki­no iš­vy­ki­mo į už­sie­nio vals­ty­bę, pri­va­lo raš­tu in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą apie nu­ma­to­mą vai­ko lai­ki­ną iš­vy­ki­mą į už­sie­nio vals­ty­bę, nu­ro­dy­da­mas ke­lio­nės tiks­lą, truk­mę ir ša­lį, į ku­rią vai­kas iš­vyks­ta.
Komentarų skaičius

2011-06-01 16:32:42
Aiskiai parasyta , kad nebereikia.
2008-01-08 16:50:26
Norėčiau paklausti,abu tėvai negyvena kartu,mergaitė (maža)gyvena su mama,bet tėvas rūpinasi,moka alimentus ,pasiima pas save,namo.Tai kaip tuomet,ar nereikia tėvo sutikimo?
 1-2