Vietos bendruomenių savivaldai – 73 tūkstančiai litų

0

Šiais metais mūsų rajono savivaldybei paskirta 73 tūkst. litų Vietos bendruomenių savivaldos programai. Su šia malonia žinia į Spaudos konferenciją prieššventinę savaitę atėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera bei Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Loreta Medzevičienė.

Programos vykdymui pasirengę

-Šiemet jau treti metai, kai savivaldybė įgyvendina Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuria siekiama skatinti bendruomenes aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programą 2013–2015 metams dar vasario mėnesį patvirtino Socialinės apsaugos ir darbo ministras, o kovo 7 d. ministro įsakymu buvo patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos įgyvendinimo aprašas, kuriuo vadovaujasi savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje. Programos įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto yra skiriama 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstomi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse. Esame pasirengę programos vykdymui – savivaldybės taryba pernai patvirtino 2013–2015 metų lėšų Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kuris galioja ir šiais metais, – sakė administracijos direktoriaus pavaduotojas Č. Neviera, pažymėdamas, jog šiemet lėšų skirta kiek daugiau: 2013 m. gavome 72,5 tūkst. Lt, o šiais metais – 73 tūkstančius.

Programos lėšos pasieks kiekvieną seniūniją: Kaišiadorių miesto seniūnija gaus 20 788 Lt; Kaišiadorių apylinkės seniūnija – 5 134 Lt; Kruonio seniūnija – 6 605; Nemaitonių seniūnija – 1 281 Lt; Palomenės seniūnija – 4 479; Paparčių seniūnija – 1 627; Pravieniškių seniūnija – 3 193 Lt; Rumšiškių seniūnija – 9 153 Lt; Žaslių seniūnija – 5 142; Žiežmarių apylinkės seniūnija – 7 558 Lt; Žiežmarių seniūnija – 8 040 Lt.

Kaip ir kam panaudoti gautus pinigus, kaip ir anksčiau, spręs Vietos bendruomenių taryba (VBT), kuri sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų.

-Programą koordinuoja savivaldybės Kultūros ir paveldosaugos skyrius, o už jos įgyvendinimą vietose atsakingi seniūnai. Jie sudaro VBT ir tvirtina jos sudėtį; teikia Savivaldybės administracijai vertinti VBT sudėties proporcijų atitikimą Savivaldybės tarybos patvirtintam tvarkos aprašui. Šiemet seniūnai privalės atnaujinti VBT – pakeisti ne mažiau kaip vieną ketvirtadalį jos narių, – kalbėjo Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja L. Medzevičienė, priminusi, jog kiekvienoje seniūnijoje yra po vieną VBT, o Kaišiadorių mieste – dvi.

Apie tai, kokias veiklas reikėtų finansuoti iš programos lėšų, VBT tarsis su vietos bendruomene, ir tik po to priims sprendimus, kuriuos ir pateiks seniūnui. Lėšos VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamos seniūnijoms pagal einamųjų metų gyventojų skaičių.

Reikalingiausiems dalykams

Spaudos konferencijoje Č. Neviera ir L. Medzevičienė priminė, kokios veiklos, tenkinančios vietos bendruomenės poreikius, yra laikomos tinkamomis finansuoti. Tai – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros akcijų organizavimas, senyvo amžiaus ir kitų vienišų, pagalbos reikalingų asmenų lankymas, pagalbos sau grupių organizavimas nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas); vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą); kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenės tapatybei ir telkimui reikšmingų leidinių leidyba); sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas); bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams); bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

Ilgalaikis turtas, kuris bus įgytas už programos lėšas, priklauso savivaldybei, jo valdytoja – savivaldybės administracija bei filialai – seniūnijos. Šis turtas naudojamas viešiesiems vietos bendruomenių poreikiams tenkinti.

Dera prisiminti, jog lėšos negali būti naudojamos įsiskolinimams dengti, investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti, apmokėti Programos įgyvendinimo išlaidoms, kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

-Džiaugiamės, kad iki šiol Programa mūsų rajone buvo įgyvendinama sėkmingai: sutvarkytos viešosios erdvės, įsigyta reikalingų dalykų, surengta prasmingų renginių. Tikimės, jog ne blogiau seksis ir šiemet, – kalbėjo Č. Neviera ir L. Medzevičienė.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

8 − 5 =